درباره خودم نمیتونم حرفی بزنم شما هستید که میتونید درباره من نظر بدین.. قربون همتون